Projekty

Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej oraz jego przemysłowe wykorzystanie

Na podstawie badań zostaną wykonane opracowania dotyczące:

  • wykorzystanie wodoru (produkcja składowanie);
  • elektrolizery (typy i klasyfikacja);
  • współpraca elektrolizerów z morską elektrownią wiatrową;
  • możliwość zabudowy elektrolizerów w obszarach morskich;
  • elektroliza wody morskiej;
  • bilans masowo-energetyczny;
  • analiza ekonomiczna wytwarzania oraz wykorzystania wodoru;
  • potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Innowacyjne i gospodarcze wykorzystanie zasobów złóż kruszywa naturalnego polskiej strefy Morza Bałtyckiego

Program badawczy dotyczy między innymi opracowania, wszechstronnego przebadania i wdrożenia do eksploatacji, innowacyjnej technologii i urządzeń do odzyskiwania piasków kwarcowych oraz innych minerałów ciężkich z wydobytego morskiego surowca piaskowo/żwirowego. Rezultaty przedsięwzięcia głównie zostaną wykorzystane przez pomysłodawcę przedsięwzięcia BALTEX – Minerały Morza Sp. z o.o.

Efektem omawianego przedsięwzięcia jest rozwój górnictwa morskiego, poprzez zwiększenie rentowności eksploatacji zasobów złóż piaskowo/żwirowych, mieszczących się w polskiej strefie Morza Bałtyckiego oraz ich racjonalne gospodarowanie.